products

PQ-8000-00 : TUSQ Saddle Strat & Tele 2 1/16" spacing

TUSQ Saddle Strat & Tele 2 1/16" spacing - Graph Tech Guitar Labs Ltd.
TUSQ Saddle Strat & Tele 2 1/16" spacing - Graph Tech Guitar Labs Ltd.
TUSQ Saddle Strat & Tele 2 1/16" spacing - Graph Tech Guitar Labs Ltd.
TUSQ Saddle Strat & Tele 2 1/16" spac
 Measure  Length Width
Height
E to E 
inches
0.815"
0.41
0.23"
NA
mm NA NA NA
NA